Hit Shop
Покупка:
0 артикула

Каталог


Рекламация


1. Hit Shop ви дава възможността да върнете вече платен и получен продукт  в 7-дневен срок (7 работни дни) от датата на получаване на стоката.
2. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената, незабавно се свържете  с нас на тел. 0888 297383.
3. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и идентификационния номер на продукта, който е получил клиента. При установяване на  грешка, клиентът връща продукта за сметка на Hit Shop  и му се изпраща верния продукт.
4. Уважаеми клиенти, Hit Shop следи за защитата на Вашите права, съгласно Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.Условия за рекламация:

Клиентът има право да върне закупената стока, без да дължи обезщетение, при следните условия:
1. Продуктите да бъдат с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди.
2. Цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
3. При несъответствие между заявената  покупка и доставената стока.
4. Ако не са правени опити за поправяне на продуктите от неоторизирани лица.
5. Ако не са на лице повреди, причинени от клиента, поради невнимателно транспортиране, неправилна употреба или неспазване изискванията на производителя.
6. Закупуването на стоката се доказва с представяне на оригиналния приемо-предавателен протокол и касова бележка.
7. За връщането на стоката се изготвя допълнителен протокол, който се подписва от двете страни.
8. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото лице няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката.
9. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване, третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера клиента губи правото си на рекламация.
10. HIT Shop ще изпрати куриер, който ще вземе обратно рекламираната стока и ще Ви възстанови парите, платени за нея (без разходите за доставка, ако е имало такива).
11. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответсвие или дефект, както и за стоки, чието несъотвествие се дължи от материали, предоставени от клиента.
12. Ако по някаква причина клинтът е объркал и посочил друга стока и до нейното получаване не е сигнализирал на Hit Shop за това, то връщането е  за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа, се доплаща разликата.
13. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността на стоката, без транспортните разходи, се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в 30 дневен законоустановен ред.
14. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на тел. 08888297383 или откажете да приемете стоката от куриера. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.
15. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка.
16. При предявяване на рекламация в срок до 7 /седем/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт в зависимост от гаранционните условия на закупения продукт.
17. Hit Shop има право да откаже връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.
18. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.Обслужване на рекламации:

Обслужването на рекламации става по реда, описан по-долу.
1. Попълване на формуляр за предявяване на рекламация.
2. След получаване на формуляра Hit Shop връща отговор на клиента на валиден e-mail адрес.   Hit Shop си запазва правото да не приеме констатацията на клиента, ако прецени, че основанието му за рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.
3. В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация Hit Shop уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/ Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата.
4. За всяка стока, върната с рекламация, се съставя констативен протокол и след преглед от комисия, която включва вносителя или производителя на продукта, се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който комисията трябва да излезе със становище пред клиента е законно установения – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.
5. След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, Hit Shop уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
5.1 изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
5.2 в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност.
5.3 в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, Hit Shop възстановява стойността на клиента в законно установения ред.
6. При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол, Hit Shop уведомява клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес.Клиентът уведомява  Hit Shop по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт.
7. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването, са за негова сметка.
8. Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището на комисията клиент не потърси стоката си Hit Shop запазва правото си да се разпорежда със стоката, както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.
9. Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на тел: 02/4168559, 0888 297383 или на e-mail: claim@hitshop-bg.com
С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях.

Моля ползвайте този формуляр, за да поискате рекламация:

  Формуляр за рекламация на стока:  Описание на рекламацията:
Име, фамилия:          
E-mail:  
Телефон ( мобилен)
 
 
Телефон (стационарен)
 
 
Фирма:  
Адрес:  
Град:  
Област:  
Държава:
 
 
Пощенски код:
 
 
Стоката отваряна ли е?: Да/Не
 
 
Причина.Описание:
 
 
Дата на рекламацията: