Hit Shop
Покупка:
0 артикула

Каталог


Предложения


Какво е GIFT пакет
ВИДОВЕ GIFT ПАКЕТИ
Общи условия

 

Какво е Gift пакет?

Gift пакет представлява ваучер за подарък, който дава право на неговия притежател да се възползва от определена услуга. Всеки Гифт пакет притежава срок на валидност, в който той трябва да бъде оползотворен.
Нашите Gift пакети са подходящи при избор на подаръци за любим човек, колега или приятел.
Gift пакет е интересният начин да направите незабравим и стилен подарък, да изразите себе си или да «подарите пари в брой».
Gift пакет е подарък, който съдържа карта, чрез която може да се ползва определена стока или услуга за определен период от време.

Предимства на Gift пакет:

  • персонализира се с име на получателя
  • може да съдържа послание или пожелание от подателя
  • използва се еднократно след изчерпване на услугата
  • възможност за преиздаване при загуба или кражба
  • вие избирате кога да "активирате" Gift пакета
  • вие избирате цената на Gift пакета
  • Gift пакета ви се доставя на посочен от вас адрес

     

С покупката на Gift пакета вие правите не само стилен подарък, но и подарявате незабравима емоция!
При получан подарък, състоящ се от Gift пакет услуга, вие сами решавате кога да го «активирате» . Достатъчно е притежателят на Gift пакета да се обади на посочените телефони и да уточни деня и часа на своя подарък.

Вижте нашите предложения! Уверете се сами!

Общи условия за ползването на GIFT пакет

Общите условия са съобразени с действащото в Република България законодателство.
Настоящите Общи условия регламентират отношенията, възникващи между потребителите и магазин Hit shop, наричан за краткост Сайта във връзка със закупуване и реализация на издадените от Сайта пакетни услуги, наричани GIFT пакети.

1. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко лице, което е регистрирано в сайта www.hitshop-bg.com с потребителско име и парола, и което е закупило определен GIFT пакет, издаден от Сайта.

2. Потребителят посочва по собствено желание лични данни - трите имена, e-mail, телефон и постоянен адрес, необходими за евентуална обратна връзка по повод реализация на GIFT пакета или ако последният се закупува в полза на трето лице, достатъчно данни за неговото доставяне.

3. Със закупуването на GIFT пакет, потребителят приема настоящите Общи условия, с всички посочени в тях права и задължения.

4. Закупуване на GIFT пакет се извършва съгласно дадените в сайта указания и чрез заплащане на стойността му. Пазаруването е възможно само за регистрирани потребители.

5. Потребителят е задължен да не дава публичност на уникалното си име и парола, и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват чрез тяхното използване.

6. Потребителят е длъжен да съобщи незабавно в сайта и надлежните органи за констатирано неправомерно ползване на уникалното му име и парола от недобросъвестни трети лица.

7. Хит Шоп, ръководейки се от принципа за конфиденциалност, се задължава да не разгласява по какъвто и да е начин предоставената му от потребителя информация. Изключение е допустимо единствено в случаите, когато ползването и е пряко свързано с изпълнение на поетите към него задължения или когато за предоставянето и е направено надлежно искане от компетентен държавен орган.

8. Разходите по доставката на закупен Гифт пакет не са включени в неговата цена и се заплащат отделно при закупуването му.

9. При непосочване или неточност на данните съгласно точка 1 и 2 от настоящите Общи условия, позволяващи идентификация на потребителя или третото лице, Сайта не носи отговорност при евентуално възникнали проблеми по реализацията или доставката на GIFT пакет.

10. Сайта не носи отговорност и не гарантира неприкосновеността на предоставената му от потребителя информация.

11. С оглед оптимално поддържане на системата Сайта систематизира единствено техническа информация, която не съдържа лични дани, идентифициращи потребителите.

12. GIFT пакетите , издавани от Сайта не са платежно средство и не могат да бъдат използвани като такова. С тях единствено се удостоверява, че е извършено плащане на определен пакет с включена в него стока или услуга.

13. Съхранението на GIFT пакета от закупуването му до предявяване за реализация е задължение на купувача или неговия притежател. При евентуално изгубване на сертификата, купувачът е длъжен незабавно да уведоми Сайта за това.

14. В случай, че стоката или услугата от GIFT пакета е от специфичен вид, изискващ наличие на специални условия за изпълнение, Сайта определя срок за неговото предявяване. След изтичане на този срок GIFT пакета губи своята валидност и притежателят му не може да предявява каквито и да е претенции спрямо Сайта, така и към конкретния доставчик на стоката или услугата.

15. Сайта не носи отговорност за качеството на предоставените стоки или услуги. Всички възникнали във връзка с това претенции или въпроси се решават между потребителя и доставчика, предоставил конкретната стока или услуга.

16. При настъпили повреди на получени въз основа на закупен GIFT пакет стоки, отношенията се уреждат съгласно определените от производителя условия, съпътстващи стоката и установените гаранционни срокове, приети от потребителя, в момента на нейното получаване.

17. Сайта не носи отговорност при настъпили за потребителите каквито и да е вреди, в това число телесни повреди или смърт, резултат от ползване на предоставена от доставчик стока или услуга.

18. Сайта обезпечава предоставянето на стоката или услугата, предмет на сертификата, чрез договарянето й със съответните Доставчици.

19. Потребителят, предоставил лични данни е длъжен да уведоми незабавно Сайта в случай на отказ от страна на доставчика да изпълни предоставен му GIFT пакет, като представи доказателства, удостоверяващи това.

20. При документиран отказ за изпълнение от страна на доставчика на предоставен му надлежен GIFT пакет, на купувача се възстановява заплатената сума, след представяне на сертификата и издадения при закупуването му касов бон.

21. При изменение на настоящите Общи условия за нереализираните сертификати се прилагат Общите условия, действали по време на закупуването им.

22. След изтичане на указания срок на GIFT пакета Сайта не носи никаква отговорност, в това число и финансова спрямо клиента, ако вината за това забавяне е в самия клиент.

23. При непотърсена или неконсумирана услуга (ако е по вина на потребителя) в рамките на указания срок, Сайта не носи никаква отговорност, в това число и финансова.

24. Сайта си запазва правото по всяко време да извършва промени на настоящите Общи условия.

25. Преди да пристъпите към покупка на GIFT пакети, запознайте се с Общите условия и с правата ви като потребител. Общите уловия се предоставят с всеки закупен GIFT пакет.

Hit Shop ви пожелава да много емоции и незабравими преживавания!